słowa kluczowe: narzędzia cywilizacji, naród, wartości, wyznaczniki cywilizacji.
Idee2019.10.01 12:08

Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit

   
 

Że nie mam w Polsce polskich elit – to oczywista oczywistość.


 

Jedynie powstaje pytanie, kto pełni, a na pewno próbuje, taką rolę pełnić?

Zmiana elit nastąpiła po wojnie, kiedy to dokonano eksterminacji resztek polskich elit pod pozorem zmiany ustroju, a faktycznie zmiany cywilizacyjnej. To, że zrobili to Żydzi przywiezieni ze wschodu – także obecnie nie stanowi tajemnicy. (Obecnie próbuje się to przedstawiać, że byli to komuniści, także polskiego pochodzenia. Zapewne jakiś procent takowych też był, ale nie stanowił o ideowych zasadach przemiany cywilizacyjnej).

Już wcześniej pisałem, że wojny cywilizacyjne są bezwzględne i nie ma w nich jakichkolwiek ograniczeń stosowanych metod; ludobójstwo jest jedną z podstawowych, a zasady etyczne na które powołują się obecne władze, są mistyfikacją mającą na celu omamienie społeczeństwa polskiego mającego wpojone zasady współistnienia.

Likwidacja pozostałości polskich elit odbywała się także z wykorzystaniem takich metod, gdy oprawcy (zwykle pochodzenia żydowskiego) wykorzystywali polskie poczucie honoru w tej walce (przykład rtm. Pileckiego).

W efekcie powstało społeczeństwo bez własnych elit, a rolę tę zawłaszczyła żydo-komuna obejmując we władanie wszystkie instytucje, których funkcjonowanie stanowi o społeczeństwie.

Piszę to w sposób otwarty, ale jednocześnie należy zdać sobie sprawę z procesów społecznych. Bo aby zarządzać Polakami, którzy mają własny kodeks postępowania, trzeba też niekiedy stosować zasady tego kodeksu. To powoduje, że następuje przenikanie etyki polskiej do świadomości „elit okupacyjnych”.

Drugie, że przecież następuje konieczność obsadzania, choćby stanowisk niższego szczebla, elementem polskim, co powoduje powolną odbudowę polskich środowisk.

Dochodzi kwestia mieszania etnicznego. Efektem jest to, że obecnie, po 3 pokoleniach, trudno już jednoznacznie odróżnić swoich od obcych. Jedynym kryterium staje się wyznawany światopogląd i stosowana zasady etyczne.

Dlatego odrzucenie i walka ze środowiskiem żydowskim traktowanym jako element obcy – jest jak zdejmowanie skóry i to bez znieczulenia. Odbudowa polskich elit nie może być prowadzona wg tych zasad zwłaszcza, że byłoby to sprzeczne z etyką Cywilizacji Polskiej.

Drugi z elementów, który koniecznie trzeba przedstawić – to wyjaśnienie kogo można zaliczyć do „elity”.

We wcześniejszych notkach wskazywałem, że z zasady ELITĄ jest ta część społeczeństwa, która świadomie wdraża zasady ideowe cywilizacji w dostosowaniu do lokalnych okoliczności.

To stwierdzenie należy uzupełnić. Aktywność ELITY nie może mieć ograniczenia pozaideowego. Dlatego nie można mówić o elitarności urzędników państwowych, gdyż nawet akceptując ideę muszą wykonywać zalecenia władzy zwierzchniej, które z racji pragmatycznych mogą nie być zgodne z zasadami ideowymi. Przypadek policji, która musi interweniować na dane jej polecenie – jest tu oczywisty.

Innym elementem uzupełniającym jest niezależność materialna. Tu istnieje identyczne ograniczenie przynależności do elity dla przedsiębiorców, gdyż są uzależnieni od władzy, która może zmienić warunki funkcjonowania firm.

Czy elitą są środowiska artystyczne, bądź intelektualiści? Chyba oczywistością jest, że nie. Na festiwalu filmowym min. Selin wskazał, że na chyba 18 filmów biorących udział w konkursie, 17 było sponsorowanych przez państwo. Sprzeciw środowiska wobec władzy to jak taniec na linie, gdzie władza w każdej chwili może potrząsnąć liną. Środowiska intelektualne, szczególnie uniwersytety (uczelnie techniczne są z natury pragmatyczne, bo wyliczeń matematyki nie da się odrzucić), utraciły rolę etycznych drogowskazów.

Kto zatem pozostaje jako pretendent do roli ELITY?

Sprawa jest jednoznaczna: EMERYCI.

W tym środowisku należy poszukiwać tych, którzy spełniają rolę ELITY.

Emeryci spełniają wszystkie kryteria elitarności, a wyznacznikiem ich roli jest wysokość emerytur. Właśnie tą drogą środowiska żydowskie zapewniły sobie kontrolę nad społeczeństwem. Mają środki pozwalające na wygodne życie ponadstandardowe i to środki nie podlegające żadnej kontroli, a jednym z najpilniej przestrzeganych zasad cywilizacji żydowskiej (poza „świętym prawem własności”) są „PRAWA NABYTE”.

Właśnie ta zasada – świadczeń na rzecz elity traktowana jako naturalna konieczność (w Cywilizacji Żydowskiej tę rolę spełnia podatek świątynny), stanowi o utrzymaniu dotychczas obowiązującego systemu.

Pierwszym krokiem zmiany cywilizacyjnej jest odsunięcie dotychczasowych elit. Drogą nie jest fizyczna eliminacja. W tym wypadku wystarczy „spłaszczenie” kominów emerytalnych, tak, aby emerytury zapewniły godne przejście czasu starości, ale takie, które nie stawia wyróżnionej grupy w uprzywilejowanej (na jakiej podstawie?) sytuacji.

Dopiero po eliminacji wpływów dotychczasowych elit – można przystąpić do odbudowy elity już o polskim charakterze.

Czy dotychczasowe elity mogą być brane pod uwagę w tym procesie?

Sprawa jest oczywista, że tak.

Kto zatem jest uprawniony do udziału w procesie wyłaniania nowych elit? Sprawa jest oczywista – całe społeczeństwo. Jak to zrobić?

W czasie budowy I RP elity wyłaniano jako „starszych” plemienia, gdzie ich podstawową rolą było stosowanie „szlachetnych zasad etycznych”. Stąd, z czasem, ukształtowała się szlachta. Ta jednak szybko wyalienowała się ze środowiska pochodzenia przypisując sobie nadzwyczajne możliwości, a co stało się przyczyną upadku I RP – bo jedną z najistotniejszych przyczyn upadku była przynależność do stanu szlacheckiego „z urodzenia” , a nie z racji zasług, bądź posiadanych umiejętności.

Właśnie to, że szlachetność postępowania stała się nie obowiązkiem, a jedynie cechą zalecaną, z czasem doprowadziło do degeneracji struktury. (Zgodność z prawem Murphego).

Obecnie należy zastosować identyczne zasady wyłaniania „starszych” z tym, że nie jako przedstawicieli plemiennych, a lokalnych społeczności – na poziomie gminy.

Z kolei, aby zapobiec degeneracji – ci „starsi” powinni być wyłaniani spośród grona emerytów, gdyż to z natury rzeczy ograniczy czas ich działania w sposób jednoznaczny. Z kolei przyznane świadczenia - forma emerytury – powinna być przyznana bez jakichkolwiek ograniczeń co do sposobu wydatkowania. Wysokość min. 3 – krotność średniej emerytury. Może 5 – krotność.

Każda gmina powinna wybrać 2 – 3 osoby mające status lokalnego autorytetu, o walorach, które są cenione w danej społeczności.

W skali kraju powinno to być około 10 – 15 tysięcy takich ludzi, a koszt ich utrzymania rzędu 1 mld rocznie, co wobec 2000 mld PKB nie wydaje się dużo. Do tego zmniejszone wydatki na emerytury obecnych „elit”. Liczba może nieco fluktuować, ale nie mogłaby to być liczba rosnąca – wymiana elit powinna następować w sposób naturalny, a wybór nie musi być natychmiastowy, lecz powiązany z najbliższymi wyborami.

Można się spodziewać, że nie zawsze będą to trafne wybory, ale w skali kraju ten element (błędu) będzie mało istotny. Także rola elity będzie się dopiero kształtować – sposób wpływu na społeczeństwo.

Zapewne do takich osób będą zgłaszać się ludzie pokrzywdzeni, a szukający sprawiedliwości. Będą skargi na działanie władz itd. Będzie oczekiwanie na promowanie jakichś postaw itd. W sumie – pozycja takich osób w lokalnej społeczności zostanie dopiero ustalona.

Kto może, powinien być brany pod uwagę? Jak napisałem – wszyscy, którzy mogą być wzorem dla lokalnej społeczności, także dotychczasowe elity, ale też np. księża, chociaż KK odsyła na emeryturę chyba w wieku 75 lat, co bardzo ograniczałoby czas aktywności takiej osoby.

W stosunku do propozycji może się pojawić zarzut, że to sztuczne dofinansowanie, które (jak 500+ wg tych źródeł), zostanie przeznaczone na niecne cele.

Na ogół osoby, które będą kandydowały do roli, są w tym wieku już dobrze osadzone w swych rolach życiowych. Dodatkowe środki niewiele zmienią ich sposób bytowania. Na pewno mogą to być dodatkowe wydatki zdrowotne. Dzieci – to czas, gdy dzieci już są samodzielne i większy splendor jest z przynależności do rodziny, niż wsparcie materialne, a raczej osoby mającej „utracjusza” w rodzinie – społeczność lokalna, mająca wiedzę o swoich członkach, raczej nie poprze.

Można sądzić, że znaczna część przyznanych środków zostanie przeznaczona na cele społeczne – utworzenie lokalnego medium, może wsparcie jakiegoś projektu – choćby ufundowanie stypendium dla zdolnego dziecka itd.

To propozycja – projekt. Wszelkie uwagi będą mile widziana. Bo jeśli pojawi się sytuacja umożliwiająca zmiany systemowe, to i do zmiany w tym zakresie warto być dobrze przygotowanym.

 

705 odsłon średnio 3 (2 głosy)
zaloguj się lub załóż konto by oceniać i komentować    blog autora
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit   
Ikulalibal, 2019.10.01 o 17:01
// To, że zrobili to Żydzi przywiezieni ze wschodu – także obecnie nie stanowi tajemnicy.//

Nie powiem trzy ale żeby choć jeden.Tylko o jeden przykład takiego "żyda przywiezionego ze wschodu" - uprzejmie proszę.
W przeciwnym wypadku uznam że nie po raz pierwszy robisz pan z gęby cholewę.Ja wiem że bezmyślnie powtarzasz pan zasłyszane ale chyba istnieje choćby minimalne odpowiedzialność za słowo.Jak to mówią noblesse oblige.
Czy też w wersji zmodyfikowanej dla rzeczpospolitej przyjaciół:"Powiedziało się
to potem chciało się,
czy nie chciało się - jest mus.-"
+www.youtube.com
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit   
Krzysztof J. Wojtas, 2019.10.01 o 17:11
Twierdzi Szanowny, że zrobili to polscy Żydzi?
Podobno ich nie ma, bo ich Niemcy wytrzebili...
To skąd się oni u nas wzięli - ci w UB?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit   
Ikulalibal, 2019.10.01 o 17:36
Moja skromna prośba została chyba dość jasno sformułowana:proszę wymienić (tytułem przykładu) choć jeden przypadek niepolskiego żyda "przywiezionego ze wschodu"

PS
Uprasza się o:
-nie odpowiadanie pytaniem na pytanie
-nie rozmywaniu tematu
-nie odwracanie kota ogonem
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit   
Krzysztof J. Wojtas, 2019.10.01 o 17:58
Proszę udać się do Żydowskiego Instytutu Historycznego - tam będzie miał Pan pełne dane.
ja, prosty ogrodnik, mam Panu historię wyjaśniać?
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit   
Ikulalibal, 2019.10.01 o 18:07
Nie rób pan z siebie tego co koń pod brzuchem nosi! Powiedziałeś pan "przywiezieni" to albo podaj przykład albo odszczekaj.
Bo uznam że jesteś pan pętakiem bez czci i honoru.I od dziś będę się do pana zwracać nie inaczej a :ej pętaku!


PS
Mam dostęp do internetu więc mogę ci pomóc pętaku w znajdowaniu danych

Jakub Berman ur. 23 grudnia 1901 w Warszawie,
Ukończył w 1925 studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.


Józef Różański ur. 13 lipca 1907 w Warszawie,Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, które ukończył w 1929

Józef Światło ur. 1 stycznia 1915 w Medyniu (woj tarnopolskie),

Salomon Morel ur. 15 listopada 1919 w Garbowie,

Mieczysław Mietkowski, właściwie Mojżesz Bobrowickiur. 15 lub 25 listopada 1903 w Białymstoku,

Roman Romkowski, właściwie Nasiek (Natan) Grinszpan-Kiki ur. 16 lutego 1907 w Krakowie

Józef Czaplicki właściwie Izydor Kurc (Kurtz) ur. 31 sierpnia 1911 w Łodzi

Julia Brystiger z domu Prajs ur. 25 listopada 1902 w Stryju

Anatol Fejgin ur. 25 września 1909 w Warszawie
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit   
Krzysztof J. Wojtas, 2019.10.01 o 20:35
A gdzie się oni, palancie, przez wojnę uchowali?
Nie na wschodzie?
I nie z I y II Armią WP do Polski wrócili? A co z tymi na niższych stanowiskach?
Nawet nie myślałem żeś taki dupek. Rozumiem, że na tym portalu z obowiązku, na polecenie.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit   
Ikulalibal, 2019.10.02 o 09:56
// do Polski wrócili //

A więc już nie "zostali przywiezieni" a "wrócili" ? niby drobiazg a jakaż różnica -prawda?
Jesteś tylko bezmyślnym i bezrefleksyjnym gamoniem więc nie wiesz ale narracja o "przywiezionych ze wschodu żydach" ma swoją logikę a zwłaszcza cel.Służy ona (ta narracja) do tego aby ilustrować i być dowodem na to że Polacy nienawidzili Żydów i po 1945 nie życzyli sobie powrotu ocalałych.Dlaczego? ponieważ w latach 1939-1945 zagarnęli ich majątki a ewentualny powrót oznaczał konieczność zwrotu zagrabionego mienia.Kiedy jednak mimo wszystko powrót następował to Polacy (aby nie zwracać dóbr) urządzali pogromy.Duże-takie jak w Kielcach i Krakowie oraz kilkanaście "mniejszych" w prowincjonalnych miasteczkach.Jeszcze teraz-po upływie wielu lat,Polacy starają się zakłamać rzeczywistość i twierdzą że po 1945 r do Polski przyjechali jacyś obcy,nie związani z krajem Żydzi.W tym miejscu narracji następuje prezentacja cytatu z wypowiedzi jakiegoś polskiego publicysty.
Nie nalezy zapominać że tak jak my mamy swoich, tak po drugiej stronie "konfliktu" czyli ustawy 447, też są jacyś publicyści niosący swojemu odbiorcy swoją narrację.
A element "żydów przywiezionych do Polski ze wschodu" jest dość mocnym ogniwem łączącym poszczególne elementy narracji.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć   zgłoszony
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit   
Krzysztof J. Wojtas, 2019.10.01 o 21:35
Nie dupek a zwykły skurwysyn.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit   
Ikulalibal, 2019.10.01 o 21:44
Stul morde rzezańcu ! używa "argumentów" wyjętych z żydwskiej narracji i jeszcze będzie rżną cywilizatora parch jeden !
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit 
Wican, 2019.10.02 o 10:09
Teraz parchu, obraziłeś też matkę adwersarza. Jesteś jelopa bez kultury słwoiańskiej. Wychodzi Żydek z WOjtasa
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit 
Wican, 2019.10.02 o 10:09
Pytaniem na pytanie, zwykli odpowiadać polscy żydzi. Tak mi wyszlo z jednej książki o żydowskiej dynast z Łodzi. I sami tak twierdzili.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit 
Wican, 2019.10.02 o 10:08
Adersarz poprosił o konretny przykład. Pan się obraża, jak ktoś wykaże panu dyletanctwo? Słaba to podstawa pod twórcę cywilizacji.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  
Re: Cywilizacja Polska a ... odbudowa polskich elit   
Ikulalibal, 2019.10.02 o 12:27
Pan Wojtas jest klasycznym "usypiaczem czujności" .
Nie jest już żadną tajemnicą (przynajmniej dla inteligentnych już nie jest) że istnieją dwie narracje przeszłości.Jedna-dawno już ustalona przez nasze rządy z możnymi tego świata a druga przeznaczona na rynek wewnętrzny czyli dla polskiej gawiedzi.A żeby wersje nie zaczęły ze sobą kolidować wywołując niepotrzebne nikomu fermenty istnieją "usypiacze".Role tę sprawują media oraz tacy osobnicy jak Wojtas.Oni to każdy niepokojący sygnał kierują w mylnym kierunku.
Przyjechał do Polski Mike Pompeo i punktu wyznaczył bohaterem Franka Blaichmana ? a po co drążyć temat? wystarczy stwierdzić :"pompeo zaliczył wpadkę","amerykanie nie znają historii"
+dorzeczy.pl

Polski lud jest głupi więc kupi taką "opinię".Co innego swołocz podobna do mnie która mówi:amerykański urzędnik tej rangi nie mówi tego co mu ślina na język przyniesie.Jego przemówienia pisane są przez nie byle jakich specjalistów, więc jeśli sekretarz stanu Mike Pompeo powiedział to co powiedział, to znaczy że właśnie to miało wybrzmieć.
A jeśli do tego wypowiedź nie spotkała się z ostrą reakcją polskiego MSZ to znaczy że polskie władze były na to przygotowane gdyż taką a nie inną wersję dziejów uprzednio uzgodniono.
Zaś pseudo oburzenie "niezależnych mediów" i "ekspertów" wojtasopodobnych to tylko forma umiejętnej utylizacji społecznych emocji.
zaloguj się lub załóż konto aby odpowiedzieć  

podobna tematyka

Krzysztof J. Wojtas
Cywilizacja Polska a ... posłowie (Polska)
Krzysztof J. Wojtas
Weryfikacja emerytur (Gospodarka, ekonomia)
Krzysztof J. Wojtas
Jachira wygra!!! (Polska)
Krzysztof J. Wojtas
Moje prognozy wyborcze (Polska)
Krzysztof J. Wojtas
Kidać po Błoniach; podprogowo o "Nie świruj..." (Polska)
Krzysztof J. Wojtas
Cywilizacja Polska a... kultura (Idee)
Krzysztof J. Wojtas
Cywilizacja Polska a ... płaca minimalna (Idee)
Krzysztof J. Wojtas
Cywilizacja Polska a ... Rosja (Idee)
Krzysztof J. Wojtas
Kobieta szuka rolnika (Polska)
Krzysztof J. Wojtas
Cywilizacja Polska a... Żydzi (Idee)

© niepodległy.pl 2019-2021   Subskrypcje:    Atom   RSS  ↑ do góry ↑